Zobacz mnie na GoldenLine
RSS
czwartek, 15 września 2011
Na temat służebności przesyłu, zasad jej ustanowienia, ale także orzecznictwa dotyczącego kwestii skutków nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu w podatku dochodowym można poczytać na moim blogu „Służebność przesyłu”:

http://sluzebnoscprzesylu.blogspot.com/2011/09/skutki-podatkowe-ustanowienia.html

poniedziałek, 12 września 2011

Nadszedł czas na blogowe przeprowadzki - kontynuację bloga "Podatki bezpośrednie i pośrednie" odnajdą Państwo od jutra pod tym linkiem:

http://doradcapodatkowywroclaw.blogspot.com/

Poza tym nic się nie zmieni...

 

08:40, etrkancelaria
Link Komentarze (1) »

Wyrok NSA z 01.12.2010r. sygn. akt II FSK 1192/09

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5A0A95E952

 

„Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepisy dotyczące dochodów ze źródeł nieujawnionych nie ograniczają z punktu widzenia podmiotowego możliwości wykorzystania tej instytucji jedynie do rezydentów, na których spoczywa nieograniczony obowiązek podatkowy (pogląd ten jest zbieżnie przedstawiany w  literaturze przedmiotu, por. np. D. Strzelec, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, "Serwis Monitora Podatkowego" 2010, nr 4, s. 7; P. Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Warszawa 2007, s.104-105; J. Kulicki, Kontrola skarbowa. Komentarz, Warszawa 2004, s. 547). Należy podzielić pogląd, że podatkiem od dochodów nieujawnionych można obciążyć podatnika związanego zarówno nieograniczonym, jak i ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Jeśli chodzi opodatkowanie podatników, na których spoczywa nieograniczony obowiązek podatkowy, ustawodawca nie objął tym podatkiem dochodów mających źródła poza terytorium Polski. Takie ograniczenie jest zawarte w art. 30 ust. 1 u.p.d.o.f. Podatek od dochodów nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodów (przychodów) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powołana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodów ukrytych, a osiągniętych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczędnościach. Jeśli ustawodawca nie objął podatkiem od dochodów nieujawnionych korzyści mających źródła poza terytorium Polski, jednakże uzyskanych
przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie będą miały zastosowania, wynikające z umów międzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ w ogóle nie pojawia się tu problem podwójnego opodatkowania tych samych dochodów (tak P. Pietrasz, op. cit., s. 104).

Zupełnie odmienna jest natomiast sytuacja opodatkowania podatkiem od dochodów nieujawnionych podatników, na których spoczywa ograniczony obowiązek podatkowy. Nieuprawniony jest zarzut zawarty w skardze kasacyjnej, że opodatkowanie dochodów nieujawnionych odnosi się wyłącznie do rezydentów i nie dotyczy nierezydentów. Tym samym niezasadny jest zarzut naruszenia art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. przez niewłaściwe zastosowanie. Należy podkreślić, że ograniczenie zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. jako jedyne kryterium przyjmuje terytorium źródła przychodów, a zatem ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Gdyby ustawodawca podatkowy chciał ograniczyć możliwość opodatkowania dochodów nieujawnionych wyłącznie do rezydentów, zrobiłby to wyraźnie, wskazując, że art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. mają zastosowanie tylko w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. Takiego postanowienia jednak w ustawie nie zawarł. W odniesieniu do osoby nierezydenta problem opodatkowania dochodów nieujawnionych dotyczy w zasadzie tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski. Nie ma natomiast prawnych możliwości opodatkowania dochodów nieujawnionych uzyskanych przez nierezydenta poza terytorium Polski. Wskazane ograniczenie wynika tu zarówno z zasady ograniczonego obowiązku podatkowego, jak i z art. 30 ust. 1 u.p.d.o.f. Sama okoliczność, że nierezydent inwestuje na terytorium Polski pieniądze w wysokości przekraczającej zadeklarowany dochód, nie jest wystarczającą podstawą do żądania od niego wykazania jego źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski. Jeżeli dana osoba mieszka poza terytorium Polski i tam znajdowały się jej źródła przychodów, pozostaje ona poza polską jurysdykcją podatkową, a znajduje się pod jurysdykcją podatkową innego państwa mogącego dochodzić wykazania przez daną osobę źródeł środków finansowych na jego terytorium, które zostały przez taką osobą spożytkowane w Polsce. Polska administracja podatkowa natomiast może weryfikować jedynie to, czy nierezydent ujawnił do celów podatkowych wszystkie dochody ze źródeł usytuowanych w Polsce.”

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

piątek, 09 września 2011

 

Wyrok NSA z 26.01.2011r. II FSK 1646/09

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-1646-09,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_interpretacje_podatkowe,1653ee5.html

 

„Z treści przepisu art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f. wynika, że zasadą jest potrącenie kosztów pośrednich w dacie ich poniesienia, chyba że spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki wskazane w zdaniu drugim tego przepisu. Przesłanki te dotyczą po pierwsze wystąpienia wydatku przekraczającego rok podatkowy, po drugie braku możliwości określenia jaka część wydatku dotyczy danego roku podatkowego. W takiej sytuacji ustawodawca nakazuje rozliczyć dany koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy. W oparciu o wskazany przepis nie budzi wątpliwości, że aby takie rozliczenie (proporcjonalne) nastąpiło, koszt pośredni musi dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy i nie może być możliwe określenie, jaka część dotyczy danego roku podatkowego.

Jak trafnie to przyjął Sąd pierwszej instancji warunki te nie zostały spełnione w rozpoznawanej sprawie.

Sąd wskazał bowiem, zgodnie z wnioskiem o interpretację podatkową, że opłata wstępna ma charakter samoistny, nie przypisany do poszczególnych rat leasingowych, zaś jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu i następuje przed jego faktycznym zrealizowaniem. Nie dotyczy więc całego okresu, na jaki umowa została zawarta.”

 

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

 

środa, 07 września 2011

 

 

                                                                                                                                     Wrocław, dnia……..

 

                Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

                …………………………………………………….

                …………………………………………………….

 

Działając na podstawie art. 16§ 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U.07.111.765), jako osoba odpowiedzialna za rozliczenia podatkowe firmy X Sp.z.o.o. z siedzibą……………….., NIP…………………składam zawiadomienie o niezłożeniu w ustawowym terminie aktualizacji zgłoszenia NIP-2.

 Przyczyną zaniedbania był brak procedur wewnętrznych zapewniających skuteczny przepływ informacji na temat danych rejestrowych objętych zgłoszeniem NIP-2.

Jednocześnie informuję, że aktualizacja została dokonana w dniu……….., a w Spółce wdrożono  właściwe procedury w tym zakresie.

Ze względu na powyższe okoliczności oraz treść art. 16§ 1 KKS, wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS.

 

……………………………………

……………………………………

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

 

wtorek, 06 września 2011

Każdy właściciel świetnie prosperującego przedsiębiorstwa osoby fizycznej oprócz tego, że cieszy się z zysków, to zastanawia się  nad dalszym kierunkiem rozwoju jego firmy. Pamięta też o tym, że za ewentualne porażki ponosi odpowiedzialność osobistą i odpowiada całym swoim majątkiem a to jest dużą wadą.

W tej sytuacji nikogo nie dziwi rosnąca popularność spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych. Wybór formy
prawnej nie jest bowiem zdeterminowany wyłącznie aspektami podatkowymi, ale również zakresem odpowiedzialności za ewentualnie niepowodzenia.

Optymalną formą prawną, która zapewnić może równowagę pomiędzy wysokością obciążeń podatkowych a ewentualną
odpowiedzialnością za długi jest spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. a komandytariuszem osoba fizyczna. Komandytariusz odpowiada bowiem tylko do wysokości sumy komandytowej, a ta wcale nie musi być wysoka.

Warto zatem być świadomym podatkowo i ewentualnie pomyśleć o zmianie formy działalności.

Pytania i wątpliwości w tym zakresie można kierować na e-mail:

 kancelaria@etr-podatki.com.pl

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

poniedziałek, 05 września 2011

I SA/Gd 551/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 12.07.2011r.

Tym razem rzecz o odsprzedaży (refakturowaniu) pracownikom karnetów typu Multisport.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0DCEEF1D02

„Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot refakturujący danej usługi nie wykonał. "Refaktura" jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Dotyczy sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie "w stanie nieprzetworzonym" odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi.

W niniejszej sprawie beneficjentami świadczenia byli pracownicy podatnika. Skarżąca została bezpośrednio obciążona fakturą VAT przez wykonawcę usługi. Organy interpretujące prawidłowo skonstatowały zatem, że skarżąca obowiązana jest do wystawienia na rzecz każdego swojego pracownika "refaktury", dokumentującej przeniesienie usługi w ramach Programu [...], którą nabyła wcześniej od wykonawcy usługi.
Odsprzedaż przez podatnika uprzednio nabytych usług wypełnia bowiem dyspozycję art. 8 ust. 1 u.p.t.u. Czynność ta powinna być stosownie do treści art. 106 ust. 1 u.p.t.u. udokumentowana fakturą VAT.”

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

piątek, 02 września 2011

Dokładnie wczoraj czyli 1 września uczestniczyłam w warsztatach podatkowych organizowanych przez Oddział Śląski KIDP. Jednym z najgorętszych tematów do dyskusji stała się właśnie stawka podatku VAT, jaką należy stosować na refakturze. Powodem dyskusji, był fakt, że coraz częściej organy podatkowe, zainspirowane zapewne wyrokiem ETS w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd. („Jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej.”), wydają interpretacje, w których nakazują traktować opłaty za media jako część usługi najmu.

Osobiście w sytuacji "efakturowania” mediów nie przekonują mnie takie interpretacje – oczywiście każdą umowę należy traktować indywidualnie i wiele zależy od tego jak umówią ię strony. Moje poglądy skłaniają się raczej ku wyrokowi WSA w Krakowie z dnia 8 zerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 346/10:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0DEDCDDE4B

„Świadczenia "odsprzedaży" dostawy towarów i świadczenia usług związanych z udostępnieniem mediów przez stronę skarżącą najemcom lokali nie mogą być uznane za element świadczenia jednolitego, jakim jest świadczenie najmu. W ocenie WSA organ błędnie uznał, że do podstawy opodatkowania z tytułu najmu należy wliczać nie tylko należny czynsz, ale także należne opłaty za dostarczone media. Nie można zdaniem tego Sądu przyjąć, że te dwa świadczenia są ze sobą powiązane w sposób ścisły. W sytuacji bowiem gdy w umowie najmu strony odrębnie uregulowały kwestię wynagrodzenia za możliwość korzystania z cudzej rzeczy (art. 659 § 1 K.c.) od opłat za inne świadczenia ze strony wynajmującego, tj. z tytułu udostępnienia mediów, to czynsz najmu nie obejmował opłat za ewentualne inne świadczenia
wynajmującego na rzecz najemcy. Przyjęcie poglądu reprezentowanego przez organ podatkowy oznaczałoby bowiem, że w sprawie do podstawy opodatkowania należałoby z jednej strony wliczać całą kwotę z noty lub rachunku, a więc również zapłacony przez wspólnotę podatek od towarów i usług, a z drugiej strony brak byłoby możliwości odliczenia podatku naliczonego. Prowadziłoby to do niezrealizowania zasady neutralności podatku VAT. Wystąpienie w obrocie tych faktur pozwoli zaś skorzystać z tego prawa.”

 Co stawki podatku VAT na „refakturze” za media, to przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do niej nie
regulują tej kwestii wprost.

Natomiast nowy zapis, który pojawił się w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT i który stanowi implementację art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. u. UE l Nr 347, poz. 1 ze zm.), daje wystarczające podstawy do stosowania stawki takiej samej, jak ta na fakturze pierwotnej (nie dotyczy to oczywiście zwolnień i preferencyjnych stawek, których przesłanki stosowania mają charakter podmiotowo-przedmiotowy np. usługi Poczty Polskiej).

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

czwartek, 01 września 2011

Zgodnie z art. 15ust.6 ustawy o VAT, za podatników nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy wyłącznie w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bowiem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Tak więc możliwości odliczenia VAT od zakupów, które służą nazwijmy to „czynnościom urzędowym” gmina nie ma, natomiast, w przypadku dokonanych przez gminę zakupów, które można przypisać  czynnościom opodatkowanym (służącym bezpośrednio czynnościom opodatkowanym) t.j. wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych - jak najbardziej takie odliczenie podatku naliczonego przysługuje.

Poniżej interpretacja MF na ten temat:

http://interpretacje.tmxp.pl/Podatek-od-towarow-i-uslug/Odliczenie-i-zwrot-podatku.-Odliczanie-czesciowe/Odliczenie-i-zwrot-podatku/1837/242690-dzierzawa-gmina-inwestycje-jednostka-samorzadu-terytorialnego-odliczenia.html

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

środa, 31 sierpnia 2011

Mnie osobiście przekonuje koncepcja, że podmiotowość w podatku VAT ma wyłącznie gmina, a urząd jest jedynie organem wykonawczym, który posługuje się wykonując czynności rozliczeniowe NIP gminy.

Oto interpretacja na ten temat:

http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/16-przepisy-ogolne/75-podatnicy/160522-podatnik-rejestracja-osoby-prawne-gmina-urzad-gminy-podatnik-podatku-od-towarow-i-uslug.html

 

 

Opinie i porady zamieszczone na niniejszym blogu nie stanowią czynności doradztwa podatkowego.

Poradę, opinię, rozwiązanie konkretnego problemu podatkowego uzyskasz kontaktując się z doradcą podatkowym:

http://www.etr-podatki.com.pl/

06:54, etrkancelaria
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4